Ca la Romana | Prestacions pel pagament del lloguer 2018
16136
post-template-default,single,single-post,postid-16136,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Prestacions pel pagament del lloguer 2018

Prestacions pel pagament del lloguer 2018

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial.

El termini per acreditar el compliment dels requisits s’inicia el 29 de gener i finalitza el 2 de març de 2018. Les sol·licituds per obtenir una pròrroga de les prestacions i altra documentació presentada abans de la data d’inici del termini indicat, s’entendran presentades dins de termini.

Poden accedir a aquestes prestacions les persones següents:

 • Per a renovació de la prestació ja atorgada, s’hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries a l’exercici 2017.
  No poden accedir a aquestes renovacions les persones que l’any passat van rebre les Subvencions per al pagament del lloguer
 • Per a col·lectius específics (pendent de la resolució de convocatòria per l’any 2018) poden accedir els següents:
  • Titulars de contractes de lloguer celebrats a partir de l’1 de novembre de 2016, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre.
  • Beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària
  • Beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució esmentada a l’apartat anterior.

Cal presentar la sol·licitud per obtenir una pròrroga de les prestacions per al pagament del lloguer.

Les persones sol·licitants que autoritzin expressament l’òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d’aquestes prestacions NO caldrà que aportin la documentació corresponent a: la declaració de renda, o certificat de Pensió no Contributiva (PNC) o de Renda Mínima d’Insercio (RMI), el certificat d’imputacions, el certificat de discapacitat reconeguda i el certificat de convivència.

S’ha de presentar la següent documentació:

 • Justificació dels ingressos:
  • Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l’exercici 2016 de la persona perceptora i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.Si alguns membres de la unitat de convivència no estan obligats a presentar la declaració de l’IRPF, s’han d’acreditar els ingresos amb la documentació següent:
  • Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) i amb l’informe de vida laboral (http://www.seg-social.es), només els menors de 65 anys
  • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior, ho farà per mitjà d’una declaració responsable que caldrà que vagi acompanyada d’un informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d’aquestes prestacions.
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l’any 2018, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.

Si en la unitat de convivència s’ha produit algun canvi (nombre de membre, ingressos, habitatge, etc) s’haurà d’aportar la documentació següent:

 • Sentència i/o conveni regulador corresponent, en el cas de persones que s’han separat o divorciat des de la data en què se’ls va concedir la prestació.
 • Certificat acreditatiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del grau de discapacitat reconeguda, en cas d’una discapacitat sobrevinguda.
 • Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
 • Nou contracte de lloguer on consti el pagament de la fiança (en el contracte ha de constar la referència cadastral de l’habitatge)

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d’aquestes prestacions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l’expedient.

El pagament del lloguer de l’habitatge s’ha de realitzar per mitjà de: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut de l’administrador.

En tots els casos en el rebut ha de constar  a quina mensualitat correspon el pagament efectuat i a més a més, en el cas que el sistema de pagament sigui el rebut domiciliat, hi hauran de constar les dades següents: referència, NIF de l’emissor i sufix. De l’import del rebut tan sols es tindran en compte l’import de la renda i els enderreriments, els corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l’impost de béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei de recollida d’escombraries

Import de la prestació
L’import màxim de la prestació pot ser de:

 • Perceptors a l’empara de la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril: 240 €/mes (2.880 € anuals)
 • Perceptors a l’empara de la Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig, la Resolució TES/884/2014, d’11 d’abril, de la Resolució TES/667/2015, de 2 d’abril,  de la Resolució GAH/940/2016, de 5 d’abril i la Resolució GAH/657/2017, de 27 de març: 200 €/mes (2.400 € anuals)

L’import mínim en els dos casos pot ser de 20 €/mes (240 € anuals)

Incompatibilitats

Aquesta prestació és incompatible amb els beneficiaris de les prestacions d’especial urgència per les mateixes mensualitats.

També es incompatible amb el manteniment del dret a la RBE per les mateixes mensualitats i qualsevol altre ajut o prestació provinent d’altres administracions públiques, que tinguin la mateixa finalitat.

Fiscalitat d’aquesta prestació

Atès que la prestació per al pagament del lloguer és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantia percebuda.

Font: Generalitat de Catalunya