Ca la Romana | Oferta de feina – PROFESSOR/A REFORÇ EDUCATIU 2021/2022
17823
post-template-default,single,single-post,postid-17823,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Oferta de feina – PROFESSOR/A REFORÇ EDUCATIU 2021/2022

Oferta de feina – PROFESSOR/A REFORÇ EDUCATIU 2021/2022

?BUSQUES FEINA?

A l’Ajuntament de Caldes de Malavella busquem PROFESSOR/A REFORÇ EDUCATIU ???

?Si t’interesa et pots inscriure a Través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament o de forma presencial.

?Fins el dia 8 de setembre de 2021.

??Qualsevol dubte no dubtis en contactar amb nosaltres i t’ajudarem encantades!

?Comparteix-ho amb persones que creguis que els hi pugui interessar!

 

S’obre convocatòria de selecció, pel sistema de concurs-oposició, accés lliure, per la contractació laboral temporal d’un professor/a pel programa reforç educatiu 2021-2022 i la creació d’una borsa de treball

El termini per presentar la candidatura acaba el 8 de setembre de 2021.

Per presentar-se, cal entregar instància amb la documentació necessària a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o per la seu electrònica de l’Ajuntament de Caldes de Malavella. www.caldesdemalavella.cat

Característiques de la plaça

-Lloc de treball: Professor/a pel programa reforç educatiu 2021-2022
-Tipus de vinculació: Laboral temporal per obra o servei determinat
-Període de contractació: de l’1 d’octubre del 2021 al 30 de juny del 2022.
-Salari anual: 7.264,55€.
-Jornada: 18 hores setmanals.
-Horari: La jornada de treball serà parcial de 18h/setmana, en horari de dilluns a dijous de 16h a 20’30h. Es contemplaran les hores de reunió i programació.

Funcions:

Forma part de l’Àrea de Joventut i les tasques encomanades són:

– Preparar i impartir les sessions. Comptar amb els recursos, dinàmiques i activitats per donar resposta a les necessitats dels alumnes.
– Oferir tècniques d’estudi als alumnes per a millorar els seus recursos personals.
– Coordinar la seva tasca amb els professionals de l’Àrea de Joventut i el professorat de l’Institut del municipi, realitzant reunions de seguiment.
– Realitzar un treball amb les famílies dels alumnes d’implicació en el programa.
– Fer una avaluació continua dels participants.
– Realitzar un seguiment acadèmic individualitzat de cadascun

Requisits dels aspirants

a)Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun país membre de la Unió Europea o la dels Estats als quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També podran ser admesos/es el/la cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents i els del seu/de la seva cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.
b)Edat haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c)Estar en possessió d’una titulació universitària. En cas de presentar una titulació equivalent a l’ exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i Cultura.
d)Acreditar el coneixement de suficiència, oral i escrita, de la llengua catalana, Nivell C1, de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment el nivell hauran de superar la corresponent prova.

 

Tots els requisits exigits s’hauran de posseir el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, i no se n’haurà d’haver perdut cap en el moment i, posteriorment, a la data de la contractació.
No obstant això, si durant el procés selectiu l’òrgan de selecció considerés que hi ha raons suficients, podran demanar a qualsevol de les persones aspirants que acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i els requisits exigits per prendre part en el procés selectiu què es tracti.

Sistemes de selecció i desenvolupament dels processos

El procés selectiu s’iniciarà amb la fase d’oposició i continuarà amb la fase de concurs per als aspirants que hagin superat la fase d’oposició.

PRIMERA FASE: FASE D’OPOSICIÓ

Aquesta fase constarà de tres exercicis obligatoris i eliminatoris.
Primer exercici es qualificarà com a apte/ no apte.
Segon exercici es qualificarà de 0 a 20 punts.
Tercer exercici es qualificarà de 0 a 20 punts.
Seran eliminats els aspirants que no aconsegueixin la meitat de la puntuació màxima de cada un dels exercicis.

FASE OPOSICIÓ

1er. Exercici: Prova de Coneixements Lingüístics a) Llengua Catalana Per aquelles persones que no acreditin disposar del certificat de nivell C1 de Català de la Secretària de Política Lingüística. Aquesta prova és eliminatòria i té un resultat d’exercici apte o no apte. b) Llengua Castellana Els coneixements de la llengua espanyola, nivell B2, els hauran d’acreditar aquells/elles aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. Aquesta prova és eliminatòria i té un resultat d’exercici apte o no apte

2on. Exercici: Prova teòrica

De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en contestar preguntes relacionades amb coneixements generals en matèries curriculars de l’Educació Secundària Obligatòria, així com de les estratègies o tècniques d’estudi.
La puntuació màxima serà de 20 punts, quedant eliminats els aspirants que no arribin a un mínim de 10 punts.

3r Exercici: Prova pràctica

De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en resoldre per escrit un supòsit pràctic que pot contenir un conjunt de preguntes a respondre i casos a resoldre pels aspirants i proposats pel Tribunal, tot relacionat amb el lloc de treball.

Aquest exercici es valorarà fins un màxim de 20 punts, sent necessari obtenir una qualificació de 10 punts per superar-lo.

FASE CONCURS

Puntuació màxima de la fase: 13 punts

a) Barem de Mèrits:
Consisteix en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les aspirants fins a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds de participació a la convocatòria, que s’hagin fet constar en el MODEL DE CURRÍCULUM VITAE que es pot obtenir a l’apartat d’annex de les presents bases, d’acord amb l’escala següent:
1.Experiència professional (fins a un màxim de 3 punts).
Per serveis efectius prestats a l’Administració pública i/o en el sector privat com a docent en programes de reforç socio-educatiu de l’Administració pública o d’institucions educatives de caràcter privat, amb joves de 12 a 16 anys, a raó de: 0,10 punts per cada mes treballat.
2.Formació Reglada. Puntuació màxima 3 punts.
Altres titulacions relacionades amb l’àmbit educatiu, i rellevants per les funcions a desenvolupar, a raó de:
1 punt per màster, postgrau, doctorat o equivalent.
2 punt per titulacions universitàries de grau o equivalent.
3.Formació específica. Puntuació màxima 3 punts.
Activitats de formació, no incloses al subapartat anterior i relacionades amb l’àmbit educatiu o que puguin suposar una millora de les capacitats i aptituds de l’aspirant, a raó de:
– 0,50 punts per cursos que tinguin una durada de 50 hores o més.
– 0,40 punts els que tinguin una durada de 31 hores a 49 hores.
– 0,30 punts els que tinguin una durada de 21 hores a 30 hores.
– 0,20 punts els que tinguin una durada mínima de 8 hores a 20 hores.
– 0,10 punts les activitats formatives de durada inferior a 8 hores.
L’acreditació de l’experiència laboral s’haurà d’efectuar mitjançant la presentació dels contractes laborals, juntament amb el certificat de vida laboral de la Seguretat Social, essent necessaris ambdós documents.

 

b).-Entrevista Personal: La puntuació màxima serà de 4 punts. Per tal de comprovar les condicions específiques exigides per al desenvolupament del lloc de treball, l’òrgan seleccionador mantindrà una entrevista amb les persones candidates, per tal de determinar-ne el nivell de formació i l’experiència professional. La valoració d’aquesta entrevista tractarà sobre temes relatius a la trajectòria professional de l’aspirant, així com a les característiques personals d’adequació i especialitat i les característiques específiques de la plaça a seleccionar.

Forma i presentació d’instàncies
Documentació a presentar
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria, acompanyat del document d’homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Cultura, en el cas de tractar-se d’un títol no expedit per les autoritats espanyoles.
  • Fotocòpia del document acreditatiu del coneixement de llengua catalana, per tal de quedar exempt de la prova.
  • Fotocòpia del document acreditatiu del coneixement de llengua castellana, per tal de quedar exempt de la prova (només per aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).
  • Currículum Vitae de l’aspirant (en el model normalitzat) degudament actualitzat, datat i signat. El MODEL DE CURRÍCULUM VITAE es pot obtenir a l’apartat d’annex d’aquestes bases.
  • Altra documentació per l’acreditació de mèrits.

L’acreditació de l’experiència laboral s’haurà d’efectuar mitjançant la presentació dels contractes laborals, juntament amb el certificat de vida laboral de la Seguretat Social, essent necessaris ambdós documents. En el cas de que l’experiència hagi estat assolida en l’àmbit de les administracions públiques, l’acreditació s’efectuarà mitjançant la presentació de certificació emesa pel Secretari de l’entitat, on consti la naturalesa dels serveis prestats, la categoria professional desenvolupada, funcions, període temps, data de finalització i règim de dedicació. Quan els contractes o l’informe de vida laboral no permetin copsar amb claredat, que l’experiència laboral es relaciona manifestament amb les tasques a desenvolupar en el lloc de treball, caldrà presentar certificació expressa de l’organització contractant, que ho acrediti fefaentment. Altrament l’òrgan de selecció podrà no valorar els mèrits al·legats, segons els barems establerts en aquestes bases.

Per a l’acreditació i efectiva valoració dels cursos de formació, caldrà aportar títol o certificació en la qual consti l’assistència o l’aprofitament del curs per part de la persona aspirant, així com la seva durada expressada en hores lectives. Altrament l’òrgan de selecció podrà no valorar els mèrits al·legats, segons els barems establerts en aquestes bases.
No es tindrà en compte en la fase de concurs cap mèrit que no hagi estat justificat documentalment per el/la aspirant.

Si la instància es formalitza a la Seu electrònica aquests documents acreditatius s’hauran d’annexar en document PDF.

A travès de la SEU ELECTRÒNICA de l’Ajuntament

Seu electrònica – Informació General – Tràmits destactats – Contractació laboral temporal d’un/aD’UN PROFESSOR/A PEL PROGRAMA REFORÇ EDUCATIU 2021-2022 I LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL – Exp. 2054/2021

. Podeu accedir-hi directament en aquest enllaç 

Un cop a la pàgina apareix la opció de Descarregar instància o Tramitació electrònica, s’ha d’escollir la segona opció.

Opcions per identificar-se de forma electrònica:

  • idCat Móbil
  • DNIe/Cl@ave
  • Sistema eID de la Unió Europea
De forma PRESENCIAL

Demanar CITA PRÈVIA a l’Ajuntament de Caldes, trucant al 972 47 00 05.

Adreça: Plaça de l’U d’Octubre de 2017, S/N, 17455 Caldes de Malavella, Girona

Horari: Dilluns a divendres de 8:30h a 14:30h i dijous també a la tarda de 16h a 18h

Cal portar la documentació requerida a les bases.

Per més informació podeu consultar l’anunci de la convocatòria complert aquí: BASES