Ca la Romana | CONVOCATÒRIA PÚBLICA – BORSA DE MONITORS/ES PEL CASAL J DE JOVE 2019
17235
post-template-default,single,single-post,postid-17235,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

CONVOCATÒRIA PÚBLICA – BORSA DE MONITORS/ES PEL CASAL J DE JOVE 2019

CONVOCATÒRIA PÚBLICA – BORSA DE MONITORS/ES PEL CASAL J DE JOVE 2019

L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de monitors pel Projecte J de Jove – Casal Jove, mitjançant concurs, per a la incorporació de personal laboral temporal de manera que l’Ajuntament de Caldes de Malavella pugui atendre requeriments de personal, concrets, urgents i inajornables d’acord amb les necessitats de servei de monitors pel projecte J de Jove – Casal Jove.
Aquesta borsa de treball servirà per a efectuar nomenaments amb caràcter temporal per cobrir vacants sobrevingudes, realitzar substitucions en aquesta categoria o per excés o acumulació de tasques del personal de monitors pel projecte J de Jove – Casal Jove.

Característiques del contracte

Categoria: Personal laboral
Tipologia de contracte: temporal, entre els dies 25 juny a 31 juliol 2019
Jornada: 20 h/setmanals
Retribució bruta mensual: 650,87€

 

Funcions del lloc de treball

Les funcions a desenvolupar, entre d’altres, són les que a continuació es detallen:
-Disseny de la programació i activitats del Casal J de Jove
-Realització de les activitats i dinamització del grup de joves
-Creació d’espais de participació juvenil i de lleure
-Implementació de la metodologia a partir del treball en projectes i l’execució d’aquests.

 

Condicions d’admissió dels aspirants/ Requisits:
 • a) Ser espanyol/a, nacional d’Estat membre de la Unió Europea, persona inclosa en l’àmbit d’aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la CE i ratificats per Espanya en el que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors o estranger/a amb residència legal a Espanya.
 • b) Acreditar el coneixement de suficiència, oral i escrita, de la llengua catalana, Nivell C1, de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment el nivell hauran de superar la corresponent prova. Els nacionals membres d’altres estats hauran de demostrar coneixements suficients de llengua castellana.
 • c) Tenir complerts 18 anys d’edat dins el termini de presentació de sol·licituds.
 • d) Estar en possessió de la titulació de Graduat en ESO o equivalent.
  En cas de presentar una titulació equivalent a l’ exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i Cultura.
 • e) No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents a la plaça convocada.
 • f) No estar inhabilitat per l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
 • g) Disposar del títol de Monitor/a de Lleure d’activitats infantils i juvenils expedit per la Direcció General de Joventut o equivalent, o superior, o estar en condicions de tràmits.
 • i) Disposar del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals d’antecedents penals. Aquest document s’haurà de presentar en el moment de la contractació, si s’escau.

 

Per presentar-s’hi cal presentar Instància a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Caldes de Malavella amb la següent documentació:
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria (ESO o equivalent), acompanyat del document d’homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Cultura, en el cas de tractar-se d’un títol no expedit per les autoritats espanyoles.
 • Fotocòpia del títol de Monitor/a d’activitats de lleure infantils i juvenils expedit per la Direcció General de Joventut o del document que acrediti el tràmit, o equivalent
 • Fotocopia del document acreditatiu del coneixement de llengua catalana (nivell C1), per tal de quedar exempt de la prova.
 • Currículum Vitae de l’aspirant (en el model normalitzat) degudament actualitzat, datat i signat. El MODEL DE CURRÍCULUM VITAE es pot obtenir a la web de l’Ajuntament (http://www.caldesdemalavella.cat/atencio-ciutadana/ocupacio) o a l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament.
 • L’acreditació de l’experiència laboral s’haurà d’efectuar mitjançant la presentació dels contractes laborals, juntament amb el certificat de vida laboral de la Seguretat Social, essent necessaris ambdós documents. En el cas de que l’experiència hagi estat assolida en l’àmbit de les administracions públiques, l’acreditació s’efectuarà mitjançant la presentació de certificació emesa pel Secretari de l’entitat, on consti la naturalesa dels serveis prestats, la categoria professional desenvolupada, funcions, període temps, data de finalització i règim de dedicació. Quan els contractes o l’informe de vida laboral no permetin copsar amb claredat, que l’experiència laboral es relaciona manifestament amb les tasques a desenvolupar en el lloc de treball, caldrà presentar certificació expressa de l’organització contractant, que ho acrediti fefaentment. Altrament l’òrgan de selecció podrà no valorar els mèrits al·legats, segons els barems establerts en aquestes bases. Per a l’acreditació i efectiva valoració dels cursos de formació, caldrà aportar títol o certificació en la qual consti l’assistència o l’aprofitament del curs per part de la persona aspirant, així com la seva durada expressada en hores lectives. Altrament l’òrgan de selecció podrà no valorar els mèrits al·legats, segons els barems establerts en aquestes bases.
La selecció es farà mitjançant recompte de mèrits i entrevista personal.

Llegiu totes les bases de la convocatòria: 20190426_Publicació_Anunci_ANUNCI _Borsa treball monitors casal jove

Instància: Instància normalitzada_Borsa monitors Casal Jove

Currículum específic: Currículum normalitzat_Borsa monitors Calsa Jove_exp. 981_2019

O demaneu informació a calaromana@caldesdemalavella.cat / 972 48 02 66