Ca la Romana | Convocatòria – DINAMITZADOR/A JUVENIL
17709
post-template-default,single,single-post,postid-17709,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Convocatòria – DINAMITZADOR/A JUVENIL

Convocatòria – DINAMITZADOR/A JUVENIL

?BUSQUES FEINA?

A l’Ajuntament de Caldes de Malavella busquem DINAMITZADOR/A JUVENIL ???

 

?Si t’interesa et pots inscriure a Través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament o de forma presencial.

?Fins el dia 9 de maig de 2021.

??Qualsevol dubte no dubtis en contactar amb nosaltres i t’ajudarem encantades!

?Comparteix-ho amb persones que creguis que els hi pugui interessar!

 

S’obre convocatòria mitjançant concurs – oposició d’una plaça de Dinamitzador/a Juvenil, en règim laboral interí/na.

El termini per presentar la candidatura acaba el 9 de maig de 2021.

Per presentar-se, cal entregar instància amb la documentació necessària a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o per la seu electrònica de l’Ajuntament de Caldes de Malavella. www.caldesdemalavella.cat

Característiques de la plaça

-Lloc de treball: Dinamitzador/a Juvenil
-Tipus de vinculació: Laboral Temporal
-Grup de Classificació: C (subgrup C1)
-Jornada i horari: 30 hores setmanals.

-Salari anual: 15.651,86€

Funcions:

Les funcions bàsiques que comprenen el lloc de treball de dinamitzador/a juvenil són les que es detallen a continuació:

Punt d’Informació Juvenil de l’Espai Jove “Ca la Romana” 

-Observar les necessitats i les demandes dels usuaris de l’Espai Jove mitjançant recollida d’informació, afavorir suggeriments (correu electrònic, xarxes socials), xerrades, tallers, trobades.
-Fer seguiment i suport a les entitats i associacions del municipi, en concret les juvenils, participar activament de les trobades, reunions o coordinacions que s’efectuïn.
-Donar informació (atenció personal, telefònica, correu electrònic i altres) dels diferents àmbits d’actuació de l’Àrea de Joventut i d’interès de les persones joves.
-Ensenyament: sistema educatiu, requisits d’accés, sortides professionals, universitats, cicles formatius, acadèmies, cursos.
-Beques: de matriculació, menjador, estudis, internacionals.
-Orientació laboral: recursos, orientació, formació ocupacional.
-Lleure i cultura: agenda cultural del municipi, activitats, cursos, xerrades.
-Altres: salut, habitatge, participació.
-Gestió de la pàgina web i del perfil d’ Instagram, Facebook i Twitter a través de la generació d’informació pròpia, la recerca d’informació d’actualitat i interès dels joves, la difusió d’activitats o projectes del municipi o d’interès pels joves.
Espai Jove “Ca la Romana”
-Gestionar el dia a dia de l’Espai Jove, seguint els principis metodològics i els objectius establerts al Pla Local de Joventut.
-Dinamitzar l’equipament juvenil i els projectes de joventut.
-Elaborar conjuntament amb la tècnica de Joventut la programació.
-Fer un seguiment de l’equipament i elaborar una memòria anual.
-Seguiment del projecte de dinamització del l’Espai Jove.
-Detectar necessitats, inquietuds i motivacions de les persones joves, tant en relació al servei com a nivell general i traslladar-les a la tècnica.
Projectes Àrea de Joventut
-Programació d’activitats i direcció del projecte de Casal J de Jove.
-Suport en la programació i en la coordinació del Parc Infantil de Nadal.
-Suport en la coordinació del projecte Pati Obert
-Suport en la coordinació del projecte Reforç Educatiu
-Suport en la realització de tallers i xerrades organitzades a l’Institut, a través dels projectes d’intervenció previstos (participació juvenil, orientació acadèmica, introducció al servei de l’Espai Jove, PIJ a l’Institut)
-Altres tasques de suport en la intervenció dels projectes propis de l’Àrea de Joventut.

Requisits dels aspirants

a)Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun país membre de la Unió Europea o la dels Estats als quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També podran ser admesos/es el/la cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents i els del seu/de la seva cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.

b)Edat haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c)Estar en possessió del títol de Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Superior, o bé titulació d’un nivell equivalent o superior. En cas de presentar una titulació equivalent a l’ exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i Cultura.
d)Acreditar el coneixement de suficiència, oral i escrita, de la llengua catalana, Nivell C1, de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment el nivell hauran de superar la corresponent prova.

e)Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir coneixements de llengua castellana, nivell B2.

f) No patir cap malaltia ni estar afectats per cap limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici normal de les funcions pròpies del lloc de treball o disminueixi les aptituds per desenvolupar-lo de forma permanent o transitòria.
g) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per exercir funcions similars a aquelles per les quals hagi estat separada o inhabilitada.

h) No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la matèria.
i) Disposar del permís de conduir del tipus B d’acord amb el Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Conductors.
j)Haver satisfet la taxa de participació corresponent, d’acord amb l’import que es detalla en la base cinquena.
k)Disposar del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals d’antecedents penals, document que s’haurà de presentar en el moment de la contractació, si s’escau.

Tots els requisits exigits s’hauran de posseir el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, i no se n’haurà d’haver perdut cap en el moment i, posteriorment, a la data de la contractació.
No obstant això, si durant el procés selectiu l’òrgan de selecció considerés que hi ha raons suficients, podran demanar a qualsevol de les persones aspirants que acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i els requisits exigits per prendre part en el procés selectiu què es tracti.

 

Sistemes de selecció i desenvolupament dels processos

El procés selectiu s’iniciarà amb la fase d’oposició i continuarà amb la fase de concurs per als aspirants que hagin superat la fase d’oposició.

PRIMERA FASE: FASE D’OPOSICIÓ

Aquesta fase constarà de tres exercicis obligatoris i eliminatoris. Primer exercici es qualificarà com a apte/ no apte. Segon exercici es qualificarà de 0 a 20 punts. Tercer exercici es qualificarà de 0 a 20 punts. Seran eliminats els aspirants que no aconsegueixin la meitat de la puntuació màxima de cada un dels exercicis.

FASE OPOSICIÓ

1er. Exercici: Prova de Coneixements Lingüístics a) Llengua Catalana Per aquelles persones que no acreditin disposar del certificat de nivell C1 de Català de la Secretària de Política Lingüística. Aquesta prova és eliminatòria i té un resultat d’exercici apte o no apte. b) Llengua Castellana Els coneixements de la llengua espanyola, nivell B2, els hauran d’acreditar aquells/elles aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. Aquesta prova és eliminatòria i té un resultat d’exercici apte o no apte

2on. Exercici: Prova teòrica

De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en contestar un qüestionari de preguntes, amb respostes alternatives, referents al contingut del temari general i específic que consta en aquestes bases a l’annex I i II. El temps màxim per a realitzar aquest exercici serà de 40 minuts. La puntuació màxima serà de 20 punts, quedant eliminats els aspirants que no arribin a un mínim de 10 punts.

3r Exercici: Prova pràctica

De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en resoldre per escrit un supòsit pràctic que pot contenir un conjunt de preguntes a respondre i casos a resoldre pels aspirants i proposats pel Tribunal, tot relacionat amb les funcions descrites a la base tercera i sobre el contingut del Temari específic (Annex II). El temps màxim per a realitzar aquest exercici serà d’una hora. Aquest exercici es valorarà fins un màxim de 20 punts, sent necessari obtenir una qualificació de 10 punts per superar-lo.

FASE CONCURS

Puntuació màxima de la fase: 13 punts

a) Barem de Mèrits: Consisteix en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les aspirants fins a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds de participació a la convocatòria, que s’hagin fet constar en el MODEL DE CURRÍCULUM VITAE que es pot obtenir a l’apartat d’annex de les presents bases, d’acord amb l’escala següent:

1. Experiència professional (fins a un màxim de 3 punts). Per serveis efectius prestats a l’Administració pública, en un lloc de treball igual o similar categoria i en funcions anàlogues a les de la convocatòria a raó de: 0,10 punts per cada mes treballat. Per serveis efectius prestats en el sector privat, desenvolupant funcions anàlogues a les de la plaça de la convocatòria: a raó de: 0,05 punts per cada mes treballat.

2. Formació Reglada. Puntuació màxima 1 punt. Altres titulacions, diferents a l’ exigida per a participar en la convocatòria, i rellevants per les funcions a desenvolupar, a raó de:

1 punt per titulacions universitàries de grau o equivalent a l’àmbit social i/o educatiu (Educació Social, Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, Treball Social, Sociologia, Antropologia).

0,5 punts per titulacions de formació professional de grau superior o equivalent en la família de serveis socioculturals i a la comunitat (Animació sociocultural i turística, educació infantil, integració social, mediació comunicativa i promoció d’igualtat de gènere).

3. Formació específica. Puntuació màxima 2 punts. Activitats de formació, no incloses al subapartat anterior i relacionades amb dinamització juvenil o que puguin suposar una millora de les capacitats i aptituds de l’aspirant, a raó de:

– 0,50 punts per cursos que tinguin una durada de 50 hores o més.

– 0,40 punts els que tinguin una durada de 31 hores a 49 hores.

– 0,30 punts els que tinguin una durada de 21 hores a 30 hores.

– 0,20 punts els que tinguin una durada mínima de 8 hores a 20 hores.

– 0,10 punts les activitats formatives de durada inferior a 8 hores.

4. Altres mèrits avaluables. Puntuació màxima 2 punt.

Títol de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut: 2 punts.

Títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut: 1 punt.

L’acreditació de l’experiència laboral s’haurà d’efectuar mitjançant la presentació dels contractes laborals, juntament amb el certificat de vida laboral de la Seguretat Social, essent necessaris ambdós documents. En el cas de que l’experiència hagi estat assolida en l’àmbit de les administracions públiques, l’acreditació s’efectuarà mitjançant la presentació de certificació emesa pel Secretari de l’entitat, on consti la naturalesa dels serveis prestats, la categoria professional desenvolupada, funcions, període temps, data de finalització i règim de dedicació. Quan els contractes o l’informe de vida laboral no permetin copsar amb claredat, que l’experiència laboral es relaciona manifestament amb les tasques a desenvolupar en el lloc de treball, caldrà presentar certificació expressa de l’organització contractant, que ho acrediti fefaentment. Altrament l’òrgan de selecció podrà no valorar els mèrits al·legats, segons els barems establerts en aquestes bases. Per a l’acreditació i efectiva valoració dels cursos de formació, caldrà aportar títol o certificació en la qual consti l’assistència o l’aprofitament del curs per part de la persona aspirant, així com la seva durada expressada en hores lectives. Altrament l’òrgan de selecció podrà no valorar els mèrits al·legats, segons els barems establerts en aquestes bases. Pel que fa a la valoració dels mèrits acadèmics, només tenen validesa els títols, certificats, diplomes i altres documents expedits per organismes oficials, qualsevol de les administracions públiques, col·legis professionals o per centres d’ensenyaments oficials autoritzats. S’exceptua d’aquesta norma els documents acadèmics lliurats pels ajuntaments que hauran d’acreditar de forma fefaent la seva validesa acadèmica.

 

b).-Entrevista Personal: La puntuació màxima serà de 5 punts. Per tal de comprovar les condicions específiques exigides per al desenvolupament del lloc de treball, l’òrgan seleccionador mantindrà una entrevista amb les persones candidates, per tal de determinar-ne el nivell de formació i l’experiència professional. La valoració d’aquesta entrevista tractarà sobre temes relatius a la trajectòria professional de l’aspirant, així com a les característiques personals d’adequació i especialitat i les característiques específiques de la plaça a seleccionar.

Forma i presentació d’instàncies
Documentació a presentar
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria, acompanyat del document d’homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Cultura, en el cas de tractar-se d’un títol no expedit per les autoritats espanyoles
 • Fotocòpia del document acreditatiu del coneixement de llengua catalana, nivell C1,  per tal de quedar exempt de la prova.
 • Fotocòpia del document acreditatiu del coneixement de llengua castellana, per tal de quedar exempt de la prova (només per aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).
 • Currículum Vitae de l’aspirant
 • Resguard de pagament de la taxa per inscripció a la convocatòria per import de 20€.
 • Fotocòpia del carnet de conduir del tipus B1.
 • Altra documentació per l’acreditació de mèrits.
 • L’acreditació de l’experiència laboral s’haurà d’efectuar mitjançant la presentació dels contractes laborals, juntament amb el certificat de vida laboral de la Seguretat Social, essent necessaris ambdós documents. En el cas de que l’experiència hagi estat assolida en l’àmbit de les administracions públiques, l’acreditació s’efectuarà mitjançant la presentació de certificació emesa pel Secretari de l’entitat, on consti la naturalesa dels serveis prestats, la categoria professional desenvolupada, funcions, període temps, data de finalització i règim de dedicació. Quan els contractes o l’informe de vida laboral no permetin copsar amb claredat, que l’experiència laboral es relaciona manifestament amb les tasques a desenvolupar en el lloc de treball, caldrà presentar certificació expressa de l’organització contractant, que ho acrediti fefaentment. Altrament l’òrgan de selecció podrà no valorar els mèrits al·legats, segons els barems establerts en aquestes bases.

Per a l’acreditació i efectiva valoració dels cursos de formació, caldrà aportar títol o certificació en la qual consti l’assistència o l’aprofitament del curs per part de la persona aspirant, així com la seva durada expressada en hores lectives. Altrament l’òrgan de selecció podrà no valorar els mèrits al·legats, segons els barems establerts en aquestes bases.
No es tindrà en compte en la fase de concurs cap mèrit que no hagi estat justificat documentalment per el/la aspirant.

Si la instància es formalitza a la Seu electrònica aquests documents acreditatius s’hauran d’annexar en document PDF.

A travès de la SEU ELECTRÒNICA de l’Ajuntament

Seu electrònica – Informació General – Tràmits destactats – Convocatòria pública – DINAMITZADOR/A JUVENIL i la creació d’una borsa de treball – Exp. 1104/2021. Podeu accedir-hi directament en aquest enllaç 

Un cop a la pàgina apareix la opció de Descarregar instància o Tramitació electrònica, s’ha d’escollir la segona opció.

Opcions per identificar-se de forma electrònica:

 • idCat Móbil
 • DNIe/Cl@ave
 • Sistema eID de la Unió Europea
De forma PRESENCIAL

Demanar CITA PRÈVIA a l’Ajuntament de Caldes, trucant al 972 47 00 05.

Adreça: Plaça de l’U d’Octubre de 2017, S/N, 17455 Caldes de Malavella, Girona

Horari: Dilluns a divendres de 8:30h a 14:30h i dijous també a la tarda de 16h a 18h

Cal portar la documentació requerida a les bases.

 

 

Per més informació podeu consultar l’anunci de la convocatòria complert aquí: BASES DINAMITZADOR/A JUVENIL