Ca la Romana | COM APUNTAR-ME A L’OFERTA DE PREMONITORS/ES DE LLEURE PEL JAN 2021?
17850
post-template-default,single,single-post,postid-17850,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

COM APUNTAR-ME A L’OFERTA DE PREMONITORS/ES DE LLEURE PEL JAN 2021?

COM APUNTAR-ME A L’OFERTA DE PREMONITORS/ES DE LLEURE PEL JAN 2021?

Si vols treballar aquest Nadal , t’expliquem com fer-ho!

8 PRE-MONITORS/ES DE LLEURE JAN

 

Informació general

Temporalitat: Els dies 27, 28 i 29 de desembre del 2021

Horari: Total de 25h repartides entre els tres dies.

Retribució bruta: 138,60€.

Comprovar si compleixo tots els requisits:
Requisits:

a) Tenir complerts 16 anys i no tenir més de 18 anys dintre del termini de presentació de sol·licituds.

b)Estar en possessió de la titulació de Graduat en ESO o equivalent.

c) Acreditar el coneixement de suficiència, oral i escrita, de la llengua catalana, Nivell C1

d)No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions per les quals es realitza la present convocatòria.

e)No trobar-se exclòs en cap de les causes d’incapacitat i d’incompatibilitat assenyalades per la normativa vigent.

f)  Ser espanyol/a, nacional d’Estat membre de la Unió Europea, persona inclosa en l’àmbit d’aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la CE i ratificats per Espanya en el que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors o estranger/a amb residència legal a Espanya.

Si compleixo tots els requisits, quina documentació necessito?
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria (ESO) o resguard d’haver abonat els drets de la seva expedició, acompanyat del document d’homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Cultura, en el cas de tractar-se d’un títol no expedit per les autoritats espanyoles.
 • Fotocopia del document acreditatiu del coneixement de llengua catalana (nivell C1), per tal de quedar exempt de la prova.
 • Currículum Vitae de l’aspirant (en el model normalitzat) degudament actualitzat, datat i signat. El MODEL DE CURRÍCULUM VITAE es pot obtenir aquí.
 • Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. L’experiència professional quedarà acreditada amb la presentació del certificat de vida laboral expedit per la Seguretat social conjuntament amb el contracte laboral.
  • Si es tracta d’experiència professional caldrà presentar el contracte laboral juntament amb la vida laboral.
  • Si es tracta de formació, caldrà acreditar-la amb una fotocòpia compulsada del títol, del comprovant de pagament del títol o de la matrícula del curs 2020 – 2021
  • Si es tracta d’experiència de caràcter voluntari en Parcs de Nadal de l’Administració Pública, caldrà presentar un document expedit pel Tècnic municipal responsable del Parc, on s’hi faci constar l’activitat desenvolupada i el nombre d’hores realitzades per l’aspirant com a voluntari en tasques assimilades a monitor o pre-monitor.
La valoració serà d’acord amb el barem següent:

1. Diploma de Pre-monitoratge de lleure o Iniciació al Lleure, d’un mínim de 25 hores de formació, 3 punts.
2. Experiència professional com a premonitora en Parcs de Nadal de l’Administració pública. 4 punts, a raó d’1 punt per edició
3. Experiència d’haver participat de forma voluntària en Parcs de Nadal de l’Administració pública en tasques assimilades a monitor o premonitora. 3 punts, a raó d’0,5 punt per edició
4. Experiència professional o de caràcter voluntari com a premonitora en altres activitats de lleure ( parcs infantils o casals), fins a un màxim de 4 punts, a raó d’1 punt per cada experiència aportada
5. Altres mèrits. 1 punt.

Com ho puc presentar?

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • Disposar d’un certificat digital, et pots activar l’IdCat Mòbil en aquest enllaç.
 • Accedir a la Seu Electrònica i tramitar-ho des d’allà. Completar la informació i adjuntar la documentació necessària.

TRAMITACIÓ PRESENCIAL

 • Si tinc impressora, accedir a la Seu Electrònica – Descarregar instància, imprimir els documents, omplir-los i portar-los a l’Ajuntament.
 • Si no és cap de les anteriors, pots anar a l’Ajuntament, demanar els formularis, omplir-los i tornar-los abans del dia 5 de desembre. 

Les bases de la convocatòria especifiquen quina és la documentació a aportar per la plaça de monitors/es:  http://cido.diba.cat/oposicions/12452985/8-places-de-premonitor-de-lleure-per-al-parc-infantil-de-nadal-jocs-i-activitats-de-nadal-2021-ajuntament-de-caldes-de-malavella

Per més informació contacta amb nosaltres:

676 067 933/ tjoventut@caldesdemalavella.cat/ @calaromana_caldes