Ca la Romana | COM APUNTAR-ME A L’OFERTA DE MONITORS/ES DE LLEURE 2021?
17830
post-template-default,single,single-post,postid-17830,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

COM APUNTAR-ME A L’OFERTA DE MONITORS/ES DE LLEURE 2021?

COM APUNTAR-ME A L’OFERTA DE MONITORS/ES DE LLEURE 2021?

Si vols treballar com a monitor/a de lleure, t’expliquem com fer-ho!

L’objecte de la present convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs, accés lliure, per la creació d’una borsa de monitors/es de lleure per projectes de l’Àrea de Joventut – JAN, Pati Obert i Casal J de Jove.

MONITORS/ES DE LLEURE

Informació general

Monitors/es de lleure de JAN 2021:

Temporalitat: Els dies 27, 28 i 29 de desembre del 2021.

Horari: Total de 25h repartides entre els tres dies.

Retribució bruta: 221,74€.

 

 La valoració serà d’acord amb el barem següent:

1. Ser estudiant o haver finalitzat alguna carrera universitària de l’àmbit social (Pedagogia, Educació Social, Psicologia, Psicopedagogia, …), 4 punts. 2 punts per estudi.
2. Ser estudiant o haver finalitzat algun Cicle formatiu de Grau Superior d’animador Socio- Cultural, d’ Integració Social o d’Esports, 2 punts. 1 punt per estudi.
3. Estar en possessió del títol de Monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil, 2 punts.
4. Estar en possessió del títol de Director d’activitats de lleure, 3 punts.
5. Experiència professional en Parcs de Nadal de l’Administració pública com a monitor: 6 punts, 1 punt per edició.
6. Experiència professional en Parcs de Nadal de l’Administració pública com a pre-monitor: 4 punts, 0,75 punt per edició.
7. Experiència d’haver participat de forma voluntària en Parcs de Nadal de l’Administració pública en tasques assimilades a monitor o pre-monitor. 3 punts, 0,5 punt per edició

Monitor/a de lleure de pati obert: 

Temporalitat: del dia 2 de maig del 2022 al 2 de desembre de 2022.

Jornada: 10h/setmanals.

 

La valoració serà d’acord amb el barem següent:

1.Estar en possessió del títol de Director/a d’activitats de lleure infantils i juvenils, 3 punts.
2.Estar en possessió o ser estudiant de CFGS d’Animació Sociocultural o Integració Social. Màxim 1 punt, 0’5 per cada formació.
3.Estar en possessió o ser estudiant d’un títol universitari, d’Educació social, Pedagogia o Psicologia. Màxim 2 punts, 1 per formació.
4.Experiència professional com a monitor/a en activitats de lleure (casals d’estiu, cases de colònies, extraescolars…). Fins a un màxim de 5 punts, a raó de 1 punt per cada experiència aportada.
5.Experiència de caràcter voluntari com a monitor/a en activitats de lleure (esplais, agrupaments escoltes, entitats del tercer sector…). Fins a un màxim de 3 punts, a raó de 0’5 punts per any de voluntariat.
6.Formar part d’una entitat cultural o esportiva sense ànim de lucre, i prestar-hi col·laboració en les seves activitats de forma voluntària. Fins a un màxim de 2 punts, 0’25 punts per entitat.
7.Formació en música i/o teatre. Fins a un màxim d’1 punt, 0’25 punts per formació.Altres mèrits al·legats i justificats documentalment pels aspirants relacionats amb les característiques i especificació de la plaça que el Tribunal podrà valorar fins a un màxim d’un punt.

Monitor/a de lleure de casal J de joves:

Temporalitat: del dia 27 de juny de 2022 al 31 de juliol del 2022.

Jornada: 20h/setmanals.

La valoració serà d’acord amb el barem següent:

1. Estar en possessió o ser estudiant superior, d’un títol universitari d’Educació social, Pedagogia o Psicologia o bé, de CFGS d’animador Socio- Cultural, d’ Integració Social o d’Esports, 2 punts. 0’5 per cada formació.
2. Estar en possessió del títol de Director/a d’activitats de lleure infantils i juvenils, si no s’utilitza com a requisit d’accés, 3 punts.
3. Disposar de cursos de formació relacionats amb el lleure o qualsevol altre àmbit relacionat amb joventut, amb certificat d’aprofitament, que el Tribunal podrà valorar discrecionalment. Màxim 2 punt, 0’25 punts per formació.
4. Disposar de cursos de formació relacionats amb el lleure o qualsevol altre àmbit relacionat amb joventut, amb certificat d’aprofitament, que el Tribunal podrà valorar discrecionalment. Màxim 2 punt, 0’25 punts per formació.
5. Experiència professional com a monitor/a en activitats de lleure amb joves o infants (casals d’estiu, cases de colònies, activitats extraescolars…). Fins a un màxim de 3 punts, a raó de 0’5 per mes treballat.

Comprovar si compleixo tots els requisits:
Requisits:

a) Tenir complerts 18 anys d’edat dintre del termini de presentació de sol·licituds.

b)Estar en possessió de la titulació de Graduat en ESO o equivalent.

c) Acreditar el coneixement de suficiència, oral i escrita, de la llengua catalana, Nivell C1

d)Disposar del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals d’antecedents penals, document que s’haurà de presentar en el moment de la contractació, si s’escau.

e)No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions per les quals es realitza la present convocatòria.

f)No trobar-se exclòs en cap de les causes d’incapacitat i d’incompatibilitat assenyalades per la normativa vigent.

g)Ser espanyol/a, nacional d’Estat membre de la Unió Europea, persona inclosa en l’àmbit d’aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la CE i ratificats per Espanya en el que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors o estranger/a amb residència legal a Espanya.

Si compleixo tots els requisits, quina documentació necessito?
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria (ESO) o resguard d’haver abonat els drets de la seva expedició, acompanyat del document d’homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Cultura, en el cas de tractar-se d’un títol no expedit per les autoritats espanyoles.
 • Fotocopia del document acreditatiu del coneixement de llengua catalana (nivell C1), per tal de quedar exempt de la prova.
 • Currículum Vitae de l’aspirant (en el model normalitzat) degudament actualitzat, datat i signat. El MODEL DE CURRÍCULUM VITAE es pot obtenir aquí: CurriculumVitae 2021 – MONITORS-ES
 • Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
  •  L’experiència professional quedarà acreditada amb la presentació del certificat de vida laboral expedit per la Seguretat social conjuntament amb el contracte laboral.
  • La formació quedarà acreditada amb la presentació de la fotocòpia compulsada del títol, del comprovant de pagament del títol o de la matrícula del curs 2020-2021.
  • L’experiència de caràcter voluntari en Parcs de Nadal de l’Administració Pública quedarà acreditada amb la presentació d’un document expedit pel Tècnic municipal responsable del Parc, on s’hi faci constar l’activitat desenvolupada i el nombre d’hores realitzades per l’aspirant com a voluntari en tasques assimilades a monitora o pre-monitora.

* No es tindrà en compte en la fase de concurs cap mèrit que no hagi estat justificat documentalment per el/la aspirant.

Com ho puc presentar?

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • Disposar d’un certificat digital, et pots activar l’IdCat Mòbil en aquest enllaç.
 • Accedir a la Seu Electrònica i tramitar-ho des d’allà. Completar la informació i adjuntar la documentació necessària.

TRAMITACIÓ PRESENCIAL

 • Si tinc impressora, accedir a la Seu Electrònica – Descarregar instància, imprimir els documents, omplir-los i portar-los a l’Ajuntament.
 • Si no és cap de les anteriors, pots anar a l’Ajuntament, demanar els formularis, omplir-los i tornar-los.

Per fer-ho cal que presentis instància i la documentació necessària a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Caldes de Malavella o a les Oficines d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.

Les bases de la convocatòria especifiquen quina és la documentació a aportar per la plaça de monitors/es

Per més informació contacta amb nosaltres:

676 067 933/ tjoventut@caldesdemalavella.cat / @calaromana_caldes