Ca la Romana | Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris
16718
post-template-default,single,single-post,postid-16718,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2018-2019 cursen ensenyaments postobligatoris:

 • Primer i segon cursos de batxillerat
 • Formació professional de grau mitjà i de grau superior
 • Ensenyaments artístics professionals
 • Ensenyaments esportius
 • Ensenyaments artístics superiors
 • Estudis religiosos superiors
 • Estudis militars superiors
 • Estudis d’idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat de distància)
 • Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats
 • Formació professional bàsica

La sol·licitud s’ha de presentar del 17 d’agost a l’1 d’octubre de 2018.

 

Requisits:

1. Requisits generals

 • Requisits establerts en l’article 4.1 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades. Els requisits de l’apartat d) s’han de complir el 31 de desembre de 2017.
 • Als efectes del que disposa aquest apartat tenen la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella legal així com els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec menors de 25 anys.

2.  Requisits acadèmics

Els sol·licitants han d’estar matriculats en curs 2018-2019 en algun dels ensenyaments següents i haver obtingut les qualificacions indicades:

 • Ensenyaments de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius:
  • Els sol·licitants de 1r curs han d’acreditar haver obtingut 5,50 punts a 2n curs de batxillerat, prova o curs d’accés.
  • Els sol·licitants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per mòduls han d’acreditar que en el curs anterior van superar almenys un nombre de mòduls que suposi el 85% de les hores totals del curs al qual s’han matriculat.
 • Ensenyaments de batxillerat, ensenyaments professionals de música i de dansa i grau mitjà de formació professional, ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny i dels ensenyaments esportius:
  • Els estudiants de 1r curs de batxillerat han d’acreditar que han obtingut una nota mitjana de 5,50 punts al 4t curs d’ESO o prova o curs que hi dóna accés.
  • Els estudiants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per assignatures han d’acreditar que han superat totes les assignatures del curs anterior, amb excepció d’una.
  • Els estudiants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per mòduls han d’acreditar que han superat en el curs anterior almenys un nombre de mòduls que suposi el 85% de les hores totals del curs al qual s’han matriculat.
 • Ensenyaments d’idiomes
 • Formació professional bàsica i cursos de preparació de les proves d’accés a la formació professional
 • Ensenyaments artístics superiors, estudis religiosos superiors i estudis militars superiors organitzats per crèdits
 • Ensenyaments artístics superiors, estudis religiosos superiors i estudis militars superiors organitzats per assignatures:
  • Els estudiants de 1r curs han d’acreditar que han obtingut 6,50 punts en la prova o curs d’accés.
  • Els estudiants d’altres cursos han d’haver superat totes les matèries del curs anterior; també podran obtenir beca els que hagin superat el 90 per cent de les assignatures matriculades en el curs anterior i hagin obtingut una nota mitjana de 6,50 punts en les assignatures superades.

No es concedirà beca als alumnes que repeteixen curs.

3. Requisits econòmics

Segons els ingressos de la unitat familiar durant l’exercici fiscal de l’any 2017, s’estableixen els anomenats llindars o límits de renda. La quantitat de la beca s’estableix segons el llindar sota el qual quedi la renda familiar:

Llindar 1           Llindar 2          Llindar 3
Families d’1 membre:          3.771,00 €       13.236,00 €     14.112,00 €
Families de 2 membres:      7.278,00 €       22.594,00 €     24.089,00 €
Families de 3 membres:    10.606,00 €       30.668,00 €     32.697,00 €
Families de 4 membres:    13.909,00 €       36.421,00 €     38.831,00 €
Families de 5 membres:    17.206,00 €       40.708,00 €     43.402,00 €
Families de 6 membres:    20.430,00 €       43.945,00 €     46.853,00 €
Families de 7 membres:    23.580,00 €       47.146,00 €     50.267,00 €
Families de 8 membres:    26.660,00 €       50.333,00 €     53.665,00 €

 

Els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos inferiors al llindar 1 tenen dret a:
– Quantia fixa associada a la renda (1.600 €)
– Quantia fixa associada a la residència (1.500 €), si han de residir fora del domicili familiar durant el curs.
– Quantia fixa lligada a la excel·lència (50 €-125 €)
– Quantia variable.

Els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos superiors al llindar 1 però inferiors al llindar 2 tenen dret a:
– Beca bàsica (200,00 €)
– Quantia fixa associada a la residència (1.500 €), si han de residir fora del domicili familiar durant el curs.
– Quantia fixa lligada a la excel·lència (50 €-125 €).
– Quantia variable.

Els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos superiors al llindar 2 però inferiors al llindar 3 només tenen dret a la beca bàsica (200,00 €).

 

Encara que es reuneixin els requisits de renda, no es podrà concedir beca si se superen els llindars que, segons la convocatòria, es consideren indicatius de la possessió de patrimoni.

També es denega la beca quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família tinguin un valor de facturació, en l’exercici anterior, superior als 155.500,00 €.

 

Components i imports de les beques:

a) Quantia fixa lligada a la renda de l’estudiant (1.600,00 euros)
– Beneficiaris: estudiants (en règim presencial i de matrícula completa) de batxillerat, formació professional de grau mitjà i de grau superior, ensenyaments artístics professionals, ensenyaments esportius, ensenyaments artístics superiors o ensenyaments religiosos o militars superiors.
– Requisit econòmic: no superar el llindar 1 de renda i patrimoni familiar.

b) Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar (1.500,00 euros).
– Beneficiaris: estudiants (en règim presencial i de matrícula completa) de batxillerat, formació professional de grau mitjà i de grau superior, ensenyaments artístics professionals, ensenyaments esportius, ensenyaments artístics superiors o ensenyaments religiosos o militars superiors.
– Cal acreditar la necessitat de residir fora del domicili familiar durant tot el curs escolar, per raó de la distància entre aquest i el centre docent, els mitjans de comunicació existents i els horaris lectius.
– Requisit econòmic: no superar el llindar 2 de renda i patrimoni familiar.

c) Beca bàsica (200,00 euros)
– Beneficiaris: estudiants d’ensenyaments no universitaris.
– Requisit econòmic: no superar el llindar 3 de renda i patrimoni familiar.
– Aquesta beca és incompatible amb la quantia fixa lligada a la renda de la persona sol·licitant.

d) Quantia variable
La beca pot incloure una quantia variable i diferent per als diferents sol·licitants que resulta de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar. L’import mínim és de 60,00 euros (més informació a l’article 9 de la convocatòria).

e) Els beneficiaris de beca amb domicili familiar a l’Espanya insular, o a Ceuta o Melilla, que utilitzin transport marítim o aeri per accedir al centre docent des del seu domicili, disposaran de 442,00 euros més sobre la beca que els hagi correspost.
– Aquesta quantitat addicional és de 623,00 euros per als becaris amb domicili familiar a les illes de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, Hierro i La Palma, Menorca i les Pitiüses. Aquests complements de beca també són aplicables als alumnes matriculats en centres oficials de batxillerat a distància que resideixin en territori insular que no tinguin centre associat o col·laborador.
– En el cas que l’estudiant hagi de desplaçar-se entre les Illes Balears o les Illes Canàries i la Península, les quantitats seran de 888,00 euros i 937,00 euros, respectivament.

 • Per a la concessió d’aquestes quantitats addicionals s’aplica el llindar 2 de renda familiar.

f) Quantia fixa lligada a la excel·lència (50 € – 125 €)

– Beneficiaris: estudiants (en règim presencial i de matrícula completa) de batxillerat, formació professional de grau mitjà i de grau superior, ensenyaments artístics professionals, ensenyaments esportius, ensenyaments artístics superiors o ensenyaments religiosos o militars superiors.
– Requisit econòmic: no superar el llindar 2.
– Requisit acadèmic: tenir una nota mitjana en el curs anterior igual o superior a 8.

Més informació i enllaç a sol·licitar la beca: Departament d’Ensenyament