Ca la Romana | BEQUES I AJUDES PER ESTUDIANTS UNIVERSITARIS I POSTUNIVERSITARIS
17353
post-template-default,single,single-post,postid-17353,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

BEQUES I AJUDES PER ESTUDIANTS UNIVERSITARIS I POSTUNIVERSITARIS

BEQUES I AJUDES PER ESTUDIANTS UNIVERSITARIS I POSTUNIVERSITARIS

 

Acreditació econòmica MATRC i Beca EQUITAT pel curs acadèmic 2019-2020

L’acreditació econòmica MATRC és l’acreditació de caràcter econòmic que et permet formalitzar la matrícula sense fer el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2019-2020. És a dir, en cas d’obtenir una Acreditació positiva l’estudiant es podrà matricular amb la condició de becari/ària condicional, si compleix la resta de condicions que estableix la seva universitat.

La Beca EQUITAT és una acreditació d’un tram de renda familiar, per una banda, i de la beca EQUITAT per a la minoració dels preus públics dels crèdits ordinaris per al curs 2019-2020, per l’altra.

Recordeu que cada procediment té els seus requisits propis i, per tant, es generaran dues respostes que es podran descarregar des del portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds és del 6 de juliol fins al 15 d’octubre 2019.

Si vols més informació clica aquí

 

Ajuts per al finançament de l’estada a la Universitat Catalana d’Estiu 2019

Ajuts per al finançament del 75% de l’import de la matrícula i del 75% de les despeses de l’estada, a estudiants del sistema universitari català, d’edats compreses entre 18 i 30 anys, que es matriculin per a tota l’edició a la Universitat Catalana d’Estiu 2019.

Poden beneficiar-se d’aquesta convocatòria les persones que compleixin els requisits següents:

  • Estar matriculat o matriculada el curs 2018-2019 en una universitat del sistema universitari català o de la Xarxa Vives d’Universitats o iniciar els estudis el curs 2019-2020 i haver tramitat ja la matrícula.
  • Tenir entre 18 i 30 anys en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Matricular-se, per a tota l’edició, a la Universitat Catalana d’Estiu 2019 (matrícula completa).

El termini de presentació de sol.licituds es del 12 de juny al 31 de juliol a las 14h. (hora local de Barcelona) del 2019

 

Beques de col·laboració universitària per al curs 2019-2020 (COLAB 2019)

Aquestes beques estan destinades a estudiants universitaris per tal de realitzar tasques d’investigació en departaments universitaris. S’adrecen a estudiants universitaris matriculats en últims cursos de Grau o de Màster oficial.

El termini de presentació de sol·licituds és des del 2 de juliol al 18 de setembre de 2019, inclòs.

La sol·licitud s’haurà de complimentar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través del botó “Accés al servei online” que es troba a l’inici de la pàgina informativa de beques de col·laboració del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Una vegada realitzat el procés anterior, la persona sol·licitant haurà de descarregar-se i imprimir-se una plantilla el format PDF que haurà de ser complimentada pel propi sol·licitant (esquema de projecte de col·laboració) i avaluada pel departament.

Per tal de completar la sol·licitud haurà d’accedir novament a la sol·licitud i adjuntar el document PDF del projecte de col·laboració escanejat i presentar la sol·licitud de forma telemàtica. Una vegada finalitzat aquest procés la sol·licitud quedarà presentada a tots els efectes.

Requisits:

Estudiants de Grau:
– No estar en possessió o disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Graduat o Màster oficial.

– Estar matriculat en el curs 2019-2020 en un ensenyament oficial de la totalitat de les assignatures o crèdits que li restin per a finalitzar els seus estudis.

– Els estudiants de grau hauran d’estar cursant els últims crèdits per completar els requisits per a l’obtenció del títol i haver superat el 75% de la càrrega lectiva.

– Disposar com a nota mitjana dels crèdits superats a què es refereix el punt anterior la que s’assenyala a continuació per a cadascuna de les branques de titulacions universitàries oficials:

– 7,25 punts per a la branca d’Enginyeria i Arquitectura o Ensenyaments Tècnics.

– 7,70 punts per a les branques de Ciències, Ciències Experimentals i per a les Ciències Socials i Jurídiques.

– 7,80 punts per a la branca de Ciències de la Salut.

– 8,00 punts per a la branca d’Humanitats.
Estudiants de Màster:
– No estar en possessió o disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de Màster Oficial o de Doctor.

– Estar matriculat en el curs 2019-2020 en un ensenyament oficial de la totalitat de les assignatures o crèdits de primer curs de Màster.

– Haver obtingut en l’expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris previs que donen accés al màster la nota mitjana que s’estableix en l’apartat anterior, segons la branca de coneixement de procedència.

Estudis no presencials:

Consulteu les bases de la convocatòria.

L’import de la beca és de 2.000,00 euros i només es podrà gaudir per un únic curs acadèmic i per una sola vegada. La concessió d’aquesta beca no comporta l’exempció del pagament per part del beneficiari dels preus públics per serveis acadèmics.

En cap cas es concediran aquestes beques a estudiants que estiguin cursant el Projecte de Final de Carrera quan aquest no constitueixi una assignatura del pla d’estudis.

Els requisits acadèmics que han de complir els sol·licitants han de figurar en l’expedient acadèmic en la data de finalització de la data límit de presentació de sol·licituds.

Aquesta beca només és compatible amb les beques de caràcter general per al curs 2019-2020 convocades pel mateix Ministeri per a estudiants universitaris i amb les beques Equitat per al curs 2019-2020 que convoca l’AGAUR.

 

Programa de Préstecs Universitaris de Postgrau (PREPOST)

És un préstec per a pagar la matrícula de doctorat, máster o postgrau universitari que sigui impartit per una universitat, o per centres adscrits a alguna universitat promogut per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i gestionat per la Caix.

Dirigit a titulats universitaris que acreditin estar admesos en un programa de doctorat, màster o postgrau universitari d’una universitat o centre adscrit a una universitat del sistema universitari català.

Els sol·licitants, residents fiscals a Catalunya, han d’acreditar haver estat admesos en un programa de doctorat, màster o postgrau d’una universitat o centre adscrit a alguna universitat.

Addicionalment s’hi poden adherir titulats universitaris amb residència fiscal fora de Catalunya, sempre i quan es matriculin en una universitat del sistema universitari català.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud (degudament signada):

  • Fotocòpia del NIF/NIE de la persona sol·licitant.
  • Model normalitzat de justificació d’admissió a un programa de doctorat, màster o de postgrau.
  • Original i fotocòpia del títol universitari o del document acreditatiu d’estar en disposició de demanar-lo.
  • Certificat d’empadronament a Catalunya (només per a matrícules en centres de fora de Catalunya).

La sol·licitud s’ha de presentar en format paper, juntament amb la documentació de suport, en el registre de l’AGAUR o bé en qualsevol dels altres llocs esmentats en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. El termini per presentar la sol·licitud és prorrogable anualment.

 

Més informació: web de Universitats i recerca