14 Dec, 2017
Text Size

Borsa Jove d'Habitatge

És un servei que ofereix l’Oficina Jove de la Selva que té l'objectiu de posar en contacte, en condicions avantatjoses, els joves amb els propietaris que volen llogar-los habitatges. Pots trobar pisos de lloguer en bon estat i et negocien les millors condicions possibles sense cap cost, ni per al llogater ni per al propietari.

S'orienta sobre els diferents aspectes que cal tenir en compte a l'hora de comprar i, sobretot, llogar un pis, com ara:
- Definir la teva demanda en el mercat immobiliari: entorn, accessos, transport, tipus de construcció, preus...
- Valorar les característiques de l'immoble: equipament, superfície, serveis comunitaris, instal·lacions (gas, aigua, electricitat, calefacció), tancaments, paviments, enrajolat, banys i cuina...
- Conèixer el procediment legal: registre de la propietat, cèdula d'habitabilitat, contracta, escriptura...
- Estudiar les condicions econòmiques: impostos i taxes, costos dels processos, formes de pagament, revisions de renda, desgravacions fiscals...
- Aprofitar millor els recursos: ajuts públics, crèdits habitatge, hipoteques, protecció oficial, autoconstrucció, cooperatives per a joves, etc.

Condicions per poder accedir als pisos de les Borses Joves d'Habitatge
Per optar als pisos disponibles en una Borsa Jove d'Habitatge és necessari:
- Tenir entre 18 i 35 anys.
- Tenir un salari que superi 1,5 vegades l'IPREM. En cas de ser més d'un llogater/a, l'haurà de tenir almenys una de les persones sol·licitants. Des de l'1 de gener de 2010, l'IPREM és 532,51 euros/mes.
- En cas que sigui un/a estudiant sense ingressos o que siguin inferiors a 1,5 vegades l'IPREM, es pot optar a la Borsa si es disposa d'una fiança solidària (un aval per cada sol·licitant que no reuneixi les condicions salarials).
- El 30% de la suma dels ingressos determina el preu màxim de lloguer al qual es pot accedir.

Si alguna de les condicions exigides t'és difícil de complir però hi estàs realment interessat/ada, vés igualment a una Borsa Jove d'Habitatge ja que t’ofereixen una orientació i informació realment útil.


Avantatges per als llogaters:
- No haureu d'abonar honoraris d'intermediació ni comissió de cap mena
- Tindreu una assegurança multirisc gratuïta
- Amb la mediació de la borsa de lloguers formalitzareu el contracte d'arrendament en presència de l'Administració i de conformitat amb les seves directrius, els objectius i les seves pautes.
- La vostra petició -tipus, preu, metres quadrats, zona, nombre d'habitacions, etc.- es creuarà amb l'oferta disponible a la borsa i us ensenyarem diversos habitatges. Si no us convencen, refarem conjuntament la vostra demanda i reorientarem la recerca

Avantatges per als propietaris:
- No haureu d'abonar honoraris d'intermediació ni comissió de cap mena.
- Durant el primer any de lloguer tindreu una assegurança multirisc gratuïta.
- Durant el primer any de lloguer tindreu una assegurança gratuïta de caució (que cobreix el supòsit d'impagament de lloguer).
- Amb la mediació de la borsa de lloguers formalitzareu el contracte d'arrendament en presència de l'Administració i de conformitat amb les seves directrius, els seus objectius i les seves pautes.