14 Dec, 2017
Text Size

Ajudes de Lloguer

Prestacions econòmiques d'urgència especial per l'habitatge

Aquest ajut l'ofereix la Generalitat de Catalunya per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, per deutes d'impagament (rendes de lloguer o quotes hipotecàries) o a persones en situació d'haver perdut un habitatge com a conseqüència d'un desnonament o execució hipotecària.

És un ajut dirigit a persones residents a Catalunya amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a les bases de la convocatòria.

Informació.

 

Prestacions per al pagament del lloguer

Són ajuts per fer front al pagament del lloguer d'unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

L'any 2017 si poden acollir persones que hagin rebut l'ajuda en altres exercicis.

Informació.

 

Subvencions per al pagament del lloguer

Són ajuts en règim de concurrència, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió.

Dirigit a persones titulars de contractes de lloguer.

Es pot calcular el LIUC, per saber si es pot concórrer a la subvenció.

Informació.