Ca la Romana | CONVOCATÒRIA PÚBLICA – DINAMITZADOR/A JUVENIL
16595
post-template-default,single,single-post,postid-16595,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

CONVOCATÒRIA PÚBLICA – DINAMITZADOR/A JUVENIL

CONVOCATÒRIA PÚBLICA – DINAMITZADOR/A JUVENIL

S’obre convocatòria mitjançant concurs – oposició d’una plaça de Dinamitzador/a Juvenil, en règim laboral interí/na.

El termini per presentar la candidatura acaba el 23 d’agost del 2018.

Per presentar-se, cal entregar instància amb la documentació necessària a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o per la seu electrònica de l’Ajuntament de Caldes de Malavella. www.caldesdemalavella.cat

Funcions:

Les funcions bàsiques que comprenen el lloc de treball de dinamitzador/a juvenil són les que es detallen a continuació:
Punt d’Informació Juvenil de l’Espai Jove “Ca la Romana”
-Observar les necessitats i les demandes dels usuaris de l’Espai Jove mitjançant recollida d’informació, afavorir suggeriments (correu electrònic, xarxes socials), xerrades, tallers, trobades.
-Fer seguiment i suport a les entitats i associacions del municipi, en concret les juvenils, participar activament de les trobades, reunions o coordinacions que s’efectuïn.
-Donar informació (atenció personal, telefònica, correu electrònic i altres) dels diferents àmbits d’actuació de l’Àrea de Joventut i d’interès dels joves
-Ensenyament: sistema educatiu, requisits d’accés, sortides professionals, universitats, cicles formatius, acadèmies, cursos.
-Beques: de matriculació, menjador, estudis, internacionals.
-Orientació laboral: recursos, orientació, formació ocupacional.
-Lleure i cultura: agenda cultural del municipi, activitats, cursos, xerrades.
-Altres: salut, habitatge, participació.
-Gestió de la pàgina web i del perfil de facebook i twiter a través de la generació d’informació pròpia, la recerca d’informació d’actualitat i interès dels joves, la difusió d’activitats o projectes del municipi o d’interès pels joves.
Espai Jove “Ca la Romana”
-Dinamització de l’Espai Jove, programant activitats adreçades al col·lectiu jove, programa Tardes Joves.
-Seguiment del projecte de dinamització del l’Espai Jove.
Projectes Àrea de Joventut
-Programació d’activitats i monitoratge del projecte de Casal J de Jove.
-Suport en la programació i en la coordinació del Parc Infantil de Nadal.
-Suport en la coordinació del projecte Pati Obert
-Suport en la coordinació del projecte Reforç Educatiu

-Suport en la realització de tallers i xerrades organitzades a l’Institut, a través dels projectes d’intervenció previstos (participació juvenil, orientació acadèmica, introducció al servei de l’Espai Jove, PIJ a l’Institut)
-Altres tasques de suport en la intervenció dels projectes propis de l’Àrea de Joventut.

 

Requisits dels aspirants

Per tal de participar en la present convocatòria els/les aspirants hauran de reunir els requisits següents:
a)Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun país membre de la Unió Europea o la dels Estats als quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També podran ser admesos/es el/la cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents i els del seu/de la seva cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.
b)Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c)Estar en possessió del títol de Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Superior , o bé titulació d’un nivell equivalent o superior. En cas de presentar una titulació equivalent a l’ exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i Cultura.
d)Disposar del títol de Monitor/a de Lleure d’activitats infantils i juvenils expedit per la Direcció General de Joventut o equivalent, o estar en condicions de tràmits.
e)Acreditar el coneixement de suficiència, oral i escrita, de la llengua catalana, Nivell C1, de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment el nivell hauran de superar la corresponent prova.

Els nacionals membres d’altres estats hauran de demostrar coneixements suficients de llengua castellana.
f)No patir cap malaltia ni estar afectats per cap limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici normal de les funcions pròpies del lloc de treball o disminueixi les aptituds per desenvolupar-lo de forma permanent o transitòria. Les persones amb discapacitat seran admeses a la realització de les proves sense necessitat d’acreditar les seves condicions psíquiques, físiques i sensorials abans del seu començament, sens perjudici que, superat el procés selectiu, en presentar la documentació per ser contractades hagin d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs que es convoquen i prestar el servei públic corresponent.
g)No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per exercir funcions similars a aquelles per les quals hagi estat separada o inhabilitada.
h)No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la matèria.
i)Disposar del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals d’antecedents penals, document que s’haurà de presentar en el moment de la contractació, si s’escau.
j)Disposar del permís de conduir del tipus B d’acord amb el Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Conductors.
Tots els requisits exigits s’hauran de posseir el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, i no se n’haurà d’haver perdut cap en el moment i, posteriorment, a la data de formalització del contracte laboral.

 

Forma i presentació d’instàncies

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar a l’Alcalde- president, i han d’estar signades per l’aspirant. S’han de presentar en model normalitzat, que es pot obtenir a la pàgina web municipal (http://www.caldesdemalavella.cat/atencio-ciutadana/ocupacio) i a l’oficina d’atenció municipal al C/ Vall-llobera S/N, també es pot sol·licitar al correu jvalls@caldesdemalavella.cat.
A la sol·licitud en el lloc reservat a tal efecte, el codi de la convocatòria a la que es presenta (codi 702/2018).
Les sol·licituds s’han de presentar :
-Al Registre general de l’Ajuntament de Caldes de Malavella, C/ Vall-llobera S/N.
-També es poden presentar per Internet a través de la seu electrònica municipal (http://www.caldesdemalavella.cat/seu-electronica), en aquest cas s´ha d´actuar de la manera següent: s´utilitzarà el model instància general que haurà de ser signat electrònicament amb certificat digital. És obligatori adjuntar conjuntament en aquesta instància, degudament omplerts i en format PDF els models normalitzats d´instància i currículum que es pot obtenir a la pàgina web municipal (http://www.caldesdemalavella.cat/atencio-ciutadana/ocupacio) i a l’oficina d’atenció municipal al C/ Vall-llobera S/N, també es pot sol·licitar al correu jvalls@caldesdemalavella.cat. La no presentació serà motiu d´exclusió.
-A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu certificat administratiu) : en aquest cas , es farà en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de Correus abans de ser certificada.
-Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú a les Administracions Públiques.
Juntament amb la sol·licitud específica per a la participació en aquest procés l’aspirant/s han d’adjuntar:
-Fotocòpia del DNI
-Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria, acompanyat del document d’homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Cultura, en el cas de tractar-se d’un títol no expedit per les autoritats espanyoles.
-Fotocòpia del Títol de Monitor/a de Lleure Infantil i Juvenil.
-Fotocopia del carnet de conduir B1.
-Fotocopia del document acreditatiu del coneixement de llengua catalana (nivell C1), per tal de quedar exempt de la prova.-Currículum Vitae de l’aspirant (en el model normalitzat) degudament actualitzat, datat i signat. El MODEL DE CURRÍCULUM VITAE es pot obtenir a la web de l’Ajuntament (http://www.caldesdemalavella.cat/atencio-ciutadana/ocupacio) o a l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament.
-Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. L’experiència professional quedarà acreditada amb la presentació del certificat de vida laboral expedit per la Seguretat social conjuntament amb documents que acreditin les funcions desenvolupades (contractes, nòmines, etc.). En el cas de treballs realitzats a l’Administració Pública, serà suficient el certificat de serveis prestats expedit per cada administració on s’hagi desenvolupat la feina. Els cursos, cursets i jornades que s’al·leguen com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials o homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, així com la durada en hores.
Si la instància es formalitza a la Seu electrònica aquests documents acreditatius s’hauran d’annexar en document PDF.

 

Sistemes de selecció i desenvolupament dels processos

El procediment de selecció dels aspirants serà el de concurs d’oposició.
FASE CONCURS
a) Barem de Mèrits:
Puntuació màxima de la fase: 10 punts
Consisteix en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les aspirants fins a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds de participació a la convocatòria, que s’hagin fet constar en el MODEL DE CURRÍCULUM VITAE que es pot obtenir a la web de l’Ajuntament (http://www.caldesdemalavella.cat/atencio-ciutadana/ocupacio) o a l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament, d’acord amb l’escala següent:
1.Experiència. Puntuació màxima 3 punts
-Acreditació de serveis prestats a l’Administració pública, en un lloc amb tasques i funcions de contingut i responsabilitat igual o similars a les de la plaça a cobrir (lleure, animació sociocultural, dinamització comunitària…). Fins a un màxim de 2 punts, a raó de: 0,50 punts per semestre treballat; 0,25 punts per cada fracció igual o superior a 3 mesos treballat.
-Acreditació d’experiència laboral a una entitat privada, en un lloc de treball amb tasques i funcions de contingut i responsabilitat igual o similars a les de la plaça a cobrir (lleure, animació sociocultural, dinamització comunitària…). Fins a un màxim d’1 punt, a raó de: 0,50 punts per semestre treballat; 0,25 punts per cada fracció igual o superior a 3 mesos treballat.
2.Formació Reglada. Puntuació màxima 2 punts.
-Ser estudiant o haver finalitzar algun Cicle formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural o d’ Integració Social. Màxim 1 punt. 0,5 punt per estudi.
-Ser estudiant o haver finalitzat alguna carrera universitària (llicenciatura, diplomatura o grau) de l’àmbit social (només es valoraran les següents: Educació Social, Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, Antropologia, Sociologia o Treball Social). Màxim 0,5 punts. 0,25 punt per estudi.
-Ser estudiant o haver finalitzat algun màster o formació superior directament relacionat amb el lloc de treball a cobrir. Màxim 0,5 punts. 0,25 per estudi.
3.Formació específica. Puntuació màxima 2 punts.
Cursos relacionats amb el lloc de treball a cobrir, d’acord amb els següents barems.
-Cursos amb certificat d’assistència i aprofitament, organitzats o homologats per centres oficials.
De durada fins a 20 hores: 0,20 punts per curs
De durada entre 21 i 40 hores: 0,40 punts per curs
De durada entre 41 i 100 hores: 0,70 punts per curs
De durada superior a 100 hores: 1 punt per curs
-Cursos, jornades i seminaris amb certificat d’assistència.
De durada fins a 20 hores: 0,10 punts per curs
De durada entre 21 i 40 hores: 0,20 punts per curs
De durada entre 41 i 100 hores: 0,35 punts per curs
De durada superior a 100 hores: 0,50 punts per curs
4.Altres mèrits. Puntuació màxima 1 punt.
Altres mèrits al·legats i justificats documentalment pels aspirants relacionats amb les característiques i especificació de la plaça que el Tribunal podrà valorar fins a un màxim d’un punt.
L’experiència professional quedarà acreditada amb la presentació del certificat de vida laboral expedit per la Seguretat social conjuntament amb documents que acreditin les funcions desenvolupades (contractes, nòmines, etc.).

 

FASE OPOSICIÓ
1er. Exercici : Coneixements Lingüístics
a) Llengua Catalana
Per aquelles persones que no acreditin disposar del certificat de nivell C1 de Català de la Secretària de Política Lingüística. Aquesta prova és eliminatòria i té un resultat d’exercici apte o no apte.
b) Llengua Castellana
Els coneixements de la llengua espanyola els hauran d’acreditar aquells/elles aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. Aquesta prova és eliminatòria i té un resultat d’exercici apte o no apte.
2on. Exercici: Presentació d’un Projecte
Puntuació màxima: 20 punts. Restaran eliminats aquells aspirants que no obtinguin una qualificació superior a 10 punts.
Exercici obligatori i eliminatori de presentació d’un Projecte de Dinamització que desenvolupi una proposta de Dinamització juvenil.
Caldrà desenvolupar en el projecte almenys els següents apartats:

-Contextualització del projecte: l’espai jove d’un municipi mitjà, característiques principals de la joventut i el professional Dinamitzador Juvenil (funcions…)
-Objectius específics del projecte de dinamització juvenil que es presenta
-Metodologia del projecte: recurs concret per a la dinamització i la participació dels joves en l’equipament juvenil
-Avaluació del projecte i dels objectius
El projecte haurà de tenir un màxim de 15 pàgines, imprès en folis classe Dina-4, escrits a una o doble cara, lletra 12.
Es valorarà especialment els coneixements sobre la matèria i la seva aplicació a la realitat juvenil, el nivell de formació general i la claredat de l’exposició de cada una de les idees.

 

Podeu descarregar-vos l’anunci de la convocatòria complert aquí: 20180723_ANUNCI