Ca la Romana | CONVOCATÒRIA PÚBLICA- 8 Premonitors/es pel JAN 2019
16815
post-template-default,single,single-post,postid-16815,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

CONVOCATÒRIA PÚBLICA- 8 Premonitors/es pel JAN 2019

CONVOCATÒRIA PÚBLICA- 8 Premonitors/es pel JAN 2019

S’obre convocatòria per a 8 Premonitors/es de lleure pel Parc Infantil de Nadal (JAN) 2019, el termini per presentar-s’hi acaba el proper 12 de novembre del 2019.

A les vuit persones proposades per ocupar les places convocades se’ls atorgarà contracte de treball temporal per obra o servei determinat, pel període comprès entre el dia 27 al 29 de desembre de 2019, amb una durada de 25h.

La jornada de treball serà  flexible d’acord amb l’organització de l’activitat. Es contemplaran les hores de reunió i programació.

Es fixa una retribució bruta per a tots els conceptes  i per tot el període de contractació de  134,32€.

Condicions d’admissió d’aspirants

a) Ser espanyol/a, nacional d’Estat membre de la Unió Europea, persona inclosa en l’àmbit d’aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la CE i ratificats per Espanya en el que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors o estranger/a amb residència legal a Espanya.

b) Acreditar el coneixement de suficiència, oral i escrita, de la llengua catalana, Nivell C1, de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment el nivell hauran de superar la corresponent prova. Els nacionals membres d’altres estats hauran de demostrar coneixements suficients de llengua

c) Tenir complerts 16 anys i no tenir més de 18 anys dintre del termini de presentació de sol·licituds.

d) Estar en possessió de la titulació de Graduat en ESO o equivalent.

En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i Cultura.

e) No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents a la plaça convocada.

f) No estar inhabilitat per l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

Tots els requisits exigits s’hauran de posseir el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, i no se n’haurà d’haver perdut cap en el moment i, posteriorment, a la data de formalització del contracte laboral.

Forma i presentació d’instàncies

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar a l’Alcalde- president, i han d’estar signades per l’aspirant. S’han de presentar en model normalitzat, que es pot  obtenir a la pàgina web municipal (https://caldesdemalavella.eadministracio.cat/info.0) i a l’oficina d’atenció municipal al C/ Vall-llobera S/N, també es pot sol·licitar al correu tjoventut@caldesdemalavella.cat

A la sol·licitud en el lloc reservat a tal efecte, el codi de la convocatòria a la que es presenta (codi 2103/2019).

Les sol·licituds s’han de  presentar :

–        Al Registre general de l’Ajuntament de Caldes de Malavella,  C/ Vall-llobera S/N.

–       També es poden presentar per Internet a través de la seu electrònica municipal (http://www.caldesdemalavella.cat/seu-electronica), en aquest cas s´ha d´actuar de la manera següent: s´utilitzarà el model instància general que haurà de ser signat electrònicament amb certificat digital. És obligatori adjuntar conjuntament en aquesta instància, degudament omplerts i en format PDF els models normalitzats d´instància i currículum que es pot obtenir a la pàgina web municipal (https://caldesdemalavella.eadministracio.cat/info.0) i a l’oficina d’atenció municipal al C/ Vall-llobera S/N, també es pot sol·licitar al correu tjoventut@caldesdemalavella.cat. La no presentació serà motiu d´exclusió.

–        Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4  de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú a les Administracions Públiques.

Juntament amb la  sol·licitud específica per a la participació en aquest procés  l’aspirant/s  han  d’adjuntar:

–        Fotocòpia del DNI

–        Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria o resguard d’haver abonat els drets de la seva expedició, acompanyat del document d’homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Cultura, en el cas de tractar-se d’un títol no expedit per les autoritats espanyoles.

–        Fotocopia del document acreditatiu del coneixement de llengua catalana (nivell C1),  per tal de quedar exempt de la prova.

–        Currículum Vitae de l’aspirant (en el model normalitzat) degudament actualitzat, datat i signat. El MODEL DE CURRÍCULUM VITAE es pot obtenir a la web de l’Ajuntament (http://www.caldesdemalavella.cat/atencio-ciutadana/ocupacio) o a l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament.

–        Fotocòpia  de tota la documentació  acreditativa dels mèrits al·legats.

– Si es tracta d’experiència professional caldrà presentar el contracte laboral juntament amb la vida laboral.

– Si es tracta de formació, caldrà acreditar-la amb una fotocòpia compulsada del títol, del comprovant de pagament del títol o de la matrícula del curs 2019 – 2020.

– Si es tracta d’experiència de caràcter voluntari en Parcs de Nadal de l’Administració Pública, caldrà presentar un document expedit pel Tècnic municipal responsable del Parc, on s’hi faci constar l´activitat desenvolupada  i el nombre d’hores realitzades per l’aspirant com a voluntari en tasques assimilades a monitor o pre-monitor.

Sistemes de selecció i desenvolupament de processos.

 1er. Prova de Coneixements Lingüístics

a) Llengua Catalana

Per aquelles persones que no acreditin disposar del certificat de nivell C1 de Català de la Secretària de Política Lingüística. Aquesta prova és eliminatòria i té un resultat d’exercici apte o no apte.

b) Llengua Castellana

Els coneixements de la llengua espanyola els hauran d’acreditar aquells/elles aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. Aquesta prova és eliminatòria i té un resultat d’exercici apte o no apte.

2on. Fase de concurs

El procediment de selecció dels aspirants serà el de concurs.

Puntuació màxima de la fase: 15 punts

Valoració de mèrits. Consisteix en la valoració del currículum dels aspirants.

Podeu llegir totes les bases de la convocatòria en AQUEST ENLLAÇ o al TAULER D’ANUNCIS de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Caldes de Malavella: ANUNCIbasespremonitors/es2019

 

També podeu descarregar-vos la INSTÀNCIA específica que s’ha de presentar, i el CURRÍCULUM específic:

Instància JAN premonitors/es 2019

CurriculumespecificJANpremonitors/es 2019