Ca la Romana | CONVOCATÒRIA PÚBLICA – 3 MONITORS/ES DE LLEURE PEL CASAL J DE JOVE 2018
16372
post-template-default,single,single-post,postid-16372,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

CONVOCATÒRIA PÚBLICA – 3 MONITORS/ES DE LLEURE PEL CASAL J DE JOVE 2018

CONVOCATÒRIA PÚBLICA – 3 MONITORS/ES DE LLEURE PEL CASAL J DE JOVE 2018

S’obre convocatòria per la selecció de 3 monitors/es de lleure pel projecte Casal J de Jove 2018.

A les tres persones proposades per ocupar les places convocades, se li atorgarà contracte de treball temporal per obra o servei determinat, pel període comprés entre els dies 25 de juny al 31 de juliol del 2018, amb una jornada de 20h setmanals.

Les places referides estan adscrites a l’àrea de Joventut i les tasques encomanades són:

– Disseny de la programació i activitats del Casal J de Jove
-Realització de les activitats i dinamització del grup de joves
-Creació d’espais de participació juvenil i de lleure
-Implementació de la metodologia a partir del treball en projectes i l’execució d’aquests.

La jornada de treball serà flexible d’acord amb l’organització de l’activitat. Es contemplaran les hores de reunió i programació. Les hores de reunió i avaluació es portaran a terme en el període comprès entre el 25 i el 30 de juny.

Es fixa una retribució bruta de 635’00€ mes.

 

Condicions d’admissió dels aspirants/ Requisits:
 • a) Ser espanyol/a, nacional d’Estat membre de la Unió Europea, persona inclosa en l’àmbit d’aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la CE i ratificats per Espanya en el que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors o estranger/a amb residència legal a Espanya.
 • b) Acreditar el coneixement de suficiència, oral i escrita, de la llengua catalana, Nivell C1, de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment el nivell hauran de superar la corresponent prova. Els nacionals membres d’altres estats hauran de demostrar coneixements suficients de llengua castellana.
 • c) Tenir complerts 18 anys d’edat dins el termini de presentació de sol·licituds.
 • d) Estar en possessió de la titulació de Graduat en ESO o equivalent. En cas de presentar una titulació equivalent a l’ exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i Cultura.
 • e) No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents a la plaça convocada.
 • f) No estar inhabilitat per l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
 • g) Disposar del títol de Monitor/a de Lleure d’activitats infantils i juvenils expedit per la Direcció General de Joventut o equivalent, o equivalent, o estar en condicions de tràmits.
 • h) Disposar del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals d’antecedents penals. Aquest document s’haurà de presentar en el moment de la contractació, si s’escau.

 

 

Per presentar-s’hi cal presentar Instància a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Caldes de Malavella amb la següent documentació:
 • instancia monitors casal jove
 • Fotocòpia compulsada del DNI
 • Currículum Vitae complert.
 • Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria, acompanyat del document d’homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Cultura, en el cas de tractar-se d’un títol no expedit per les autoritats espanyoles.
 • Certificat del nivell C1 de català
 • Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, que es podrà compulsar en el mateix moment de presentar la sol·licitud, si bé caldrà aportar l’original i la fotocòpia del document corresponent.
 • Fotocòpia del títol de Monitor/a d’activitats de lleure infantils i juvenils expedit per la Direcció General de Joventut o del document que acrediti el tràmit, o equivalent.

 

 

La selecció es farà mitjançant recompte de mèrits aportats i entrevista personal.

Data límit de presentació d’instàncies: 5 de juny del 2018

Llegiu totes les bases de la convocatòria: ANUNCI casal jove_

O demaneu informació a calaromana@caldesdemalavella.cat / 972 48 02 66