Ca la Romana | CONVOCATÒRIA PÚBLICA – 1 MONITOR/A DE LLEURE BRIGADA JOVE 2018
16377
post-template-default,single,single-post,postid-16377,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

CONVOCATÒRIA PÚBLICA – 1 MONITOR/A DE LLEURE BRIGADA JOVE 2018

CONVOCATÒRIA PÚBLICA – 1 MONITOR/A DE LLEURE BRIGADA JOVE 2018

S’obre convocatòria per la selecció d’un Monitor/a de Lleure pel projecte Brigada Jove 2018.

A la persona proposada per ocupar la plaça convocada, se li atorgarà contracte de treball temporal per obra o servei determinat, pel període comprés entre els dies 25 de juny al 7 de setembre del 2018, amb una jornada de 20h setmanals.
Les places referides estan adscrites a l’àrea de Joventut i les tasques encomanades són:
-Tutoritzar els participants de la Brigada Jove, projecte d’inserció laboral per a joves entre 16 i 18 anys.
-Fer seguiment dels joves participants
-Coordinar les accions del projecte
-Acompanyar en les sessions formatives d’orientació laboral.
La jornada de treball serà flexible d’acord amb l’organització de l’activitat. Es contemplaran les hores de reunió i programació.
Les hores de reunió i avaluació es portaran a terme en el període comprès entre el 25 i el 30 de juny i de l’1 al 7 de setembre.
El projecte de la Brigada Jove serà de l’1 de juliol al 31 d’agost, en horari de 08h a 12h.
Es fixa una retribució bruta de 635’00€ mes.

 

Condicions d’admissió dels aspirants/ Requisits:
 • a) Ser espanyol/a, nacional d’Estat membre de la Unió Europea, persona inclosa en l’àmbit d’aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la CE i ratificats per Espanya en el que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors o estranger/a amb residència legal a Espanya.
 • b) Acreditar el coneixement de suficiència, oral i escrita, de la llengua catalana, Nivell C1, de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment el nivell hauran de superar la corresponent prova. Els nacionals membres d’altres estats hauran de demostrar coneixements suficients de llengua castellana.
 • c) Tenir complerts 18 anys d’edat dins el termini de presentació de sol·licituds.
 • d) Estar en possessió de la titulació de Graduat en ESO o equivalent.
  En cas de presentar una titulació equivalent a l’ exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i Cultura.
 • e) No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents a la plaça convocada.
 • f) No estar inhabilitat per l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
 • g) Disposar del títol de Monitor/a de Lleure d’activitats infantils i juvenils expedit per la Direcció General de Joventut o equivalent, o equivalent, o estar en condicions de tràmits.
 • h) Disposar del permís de conduir del tipus B d’acord amb el Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Conductors, i vehicle propi utilitzable com a eina de treball.
 • i) Disposar del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals d’antecedents penals. Aquest document s’haurà de presentar en el moment de la contractació, si s’escau.

 

Per presentar-s’hi cal presentar Instància a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Caldes de Malavella amb la següent documentació:
 • instancia monitor brigada jove
 • Fotocòpia compulsada del DNI
 • Currículum Vitae complert.
 • Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria, acompanyat del document d’homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Cultura, en el cas de tractar-se d’un títol no expedit per les autoritats espanyoles.
 • Certificat del nivell C1 de català
 • Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, que es podrà compulsar en el mateix moment de presentar la sol·licitud, si bé caldrà aportar l’original i la fotocòpia del document corresponent.
 • Fotocòpia del títol de Monitor/a d’activitats de lleure infantils i juvenils expedit per la Direcció General de Joventut o del document que acrediti el tràmit, o equivalent.
 • Fotocòpia del carnet de conduir del tipus B.

 

La selecció es farà mitjançant recompte de mèrits i entrevista personal.

Data límit de presentació d’instàncies: 5 de juny del 2018

Llegiu totes les bases de la convocatòria: ANUNCI brigada jove-1

O demaneu informació a calaromana@caldesdemalavella.cat / 972 48 02 66